Yogakshemam Vahamyaham - In News

links for news that have appeared in all leading journals

 


Journal / Paper Name

Title

Author

Date

Samyukta Karnataka

Geetheya Anubhava Poorna Olanoota

Dr. P.S.Ramanujam

10 Feb 2002

 

Shangrahayogya 'Yoga-Kshema' Vichara

 

 

Taranga

Yogakshemam Vahamyaham - Book Review

Dr. Krishnamurthy Nitalapura