Journal / Paper Name

Title

Author

Date

Taranga

Yogakshemam Vahamyaham - Book Review

Dr. Krishnamurthy Nitalapura